‘ᴄơᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋʜô ăɴ ʀớᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ’ cơm ăn không nổi!!!

ᴄó ᴛʜể ᴄô ɢáɪ ᴄʜưᴀ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ɴấᴜ ɴêɴ ɴồɪ ᴄơᴍ ᴋʜô ʀᴀɴɢ, ɢạᴏ ᴋʜôɴɢ ɴở. ᴄʜỉ ᴠậʏ ᴛʜôɪ ᴍà ᴄô ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴘʜàɴ ɴàɴ ɢạᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɢɪữᴀ ʟúᴄ ɴɢườɪ ɴɢườɪ ɴʜà ɴʜà đếɴ ʀᴀᴜ ᴄòɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ăɴ ᴄʜứ đừɴɢ ɴóɪ ᴄʜɪ ɢạᴏ.

ʙɪếᴛ đượᴄ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛạɪ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ʟớɴ đᴀɴɢ ɢặᴘ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠì ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴄó ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴍà ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴍạɴʜ ᴛʜườɴɢ ǫᴜâɴ ɢầɴ xᴀ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ ʜỗ ᴛʀợ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ đếɴ ᴛậɴ ᴛᴀʏ ᴛừɴɢ ʜộ ᴅâɴ.

ᴍộᴛ ᴍɪếɴɢ ᴋʜɪ đóɪ ʙằɴɢ ᴍộᴛ ɢóɪ ᴋʜɪ ɴᴏ, ɴʜậɴ đượᴄ ᴛúɪ ɢạᴏ, ᴛʜùɴɢ ᴍì ʜᴀʏ ʀᴀᴜ ᴄủ ǫᴜả ᴅù ɴʜɪềᴜ ʜᴀʏ íᴛ ᴠẫɴ ʀấᴛ đáɴɢ ᴛʀâɴ ᴛʀọɴɢ. ɴɢườɪ ɴʜậɴ ʙɪếᴛ ơɴ ᴠô ᴄùɴɢ, ɴɢườɪ ᴄʜᴏ đɪ ᴄũɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ɴʜẹ ʟòɴɢ.

ᴄô ɢáɪ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴄʜê ɢạᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ. Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ, ᴄʟɪᴘ ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟼𝟷ᴛʜế ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴀɪ ɴʜậɴ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ʜỗ ᴛʀợ ᴄũɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ, ᴄũɴɢ ʜɪểᴜ đượᴄ ᴛấᴍ ʟòɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄʜᴏ đɪ.

ᴠí ɴʜư ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ sᴀᴜ đâʏ ᴋʜɪ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ đăɴɢ ʟêɴ ᴍạɴɢ ᴘʜàɴ ɴàɴ ᴠề ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ɢạᴏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴấᴜ ǫᴜá ᴋʜô đếɴ ᴍứᴄ ᴄô ɴàɴɢ ᴘʜảɪ “ʀáɴɢ ăɴ”.

ᴄụ ᴛʜể, ɴàɴɢ ɴàʏ đăɴɢ ᴛảɪ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴅàɪ 𝟸𝟻 ɢɪâʏ ǫᴜᴀʏ ᴄậɴ ᴄảɴʜ ɴồɪ ᴄơᴍ ᴋʜô ᴋʜốᴄ ᴠà ʙàʏ ᴛỏ ᴛʜáɪ độ ᴋʜôɴɢ ʜàɪ ʟòɴɢ ᴠớɪ ᴘʜầɴ ᴄơᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴồɪ:

“ᴄơᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ đâʏ ɴʜᴀ ᴍọɪ ɴɢườɪ, ᴄơᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴋʜô ăɴ ʀớᴛ ɴướᴄ ᴍắᴛ”. ᴠừᴀ ɴóɪ ᴄô ɴàɴɢ ᴠừᴀ ʟấʏ ᴛᴀʏ ʙốᴄ ᴄơᴍ để ɴɢườɪ xᴇᴍ ᴛʜấʏ ʀõ ᴍứᴄ độ ᴋʜô, ᴛáᴄʜ ʀờɪ ᴄủᴀ ᴛừɴɢ ʜạᴛ ᴄơᴍ.

ᴄᴜốɪ ᴄʟɪᴘ ᴄòɴ ᴛʜᴀɴ ᴛʜở: “ᴛʀờɪ ơɪ ɴó ᴋʜô ᴄòɴ ʜơɴ ᴄáɪ ɢì ɴữᴀ, ăɴ ᴛʜôɪ, ăɴ đạɪ đɪ”.

Ảɴʜ ᴛʀáɪ: ᴠừᴀ ᴛʜᴀɴ ᴛʜở ᴄơᴍ ᴋʜô, ᴄô ɢáɪ ᴄòɴ ʙóᴄ ʟêɴ để ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʜấʏ ᴄʜᴏ ʀõ. Ảɴʜ ᴘʜảɪ ᴍɪɴʜ ʜọᴀ: 𝟷𝟶𝟶 ᴘʜầɴ ǫᴜà đượᴄ ʜᴏᴀ ʜậᴜ Áᴏ ᴅàɪ ʙɪểɴ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼 ɢửɪ đếɴ ᴄáᴄ ʜộ ɴɢʜèᴏ sóᴄ ᴛʀăɴɢ, ɴɢᴜồɴ ɴɢᴏɪsᴀᴏ.ᴠɴᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɴʜìɴ ᴠàᴏ ᴘʜầɴ ᴄơᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴồɪ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ʟẫɴ ᴄả ɴʜữɴɢ ʜạᴛ ɢạᴏ ᴄʜưᴀ ᴛʜàɴʜ ᴄơᴍ. ᴄó ɴɢʜĩᴀ ɴàɴɢ ɴàʏ ᴄʜưᴀ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ɴấᴜ, ᴘʜầɴ ɴướᴄ đổ ᴠàᴏ ɴồɪ ǫᴜá íᴛ ɴêɴ ɢạᴏ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ɴở ʙᴜɴɢ ʜạᴛ, ɴóɪ ᴛʜẳɴɢ ʀᴀ ʟà ᴄơᴍ ʙị sốɴɢ.

ᴄʜỉ ᴠậʏ ᴛʜôɪ, ɴấᴜ ʟầɴ đầᴜ ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴏɴ ᴛʜì ʟầɴ sᴀᴜ ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ ɴấᴜ ʟạɪ, ᴄâɴ ᴄʜỉɴʜ ɢạᴏ ᴠà ɴướᴄ sᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴘʜù ʜợᴘ.

ᴛʜɪếᴛ ɴɢʜĩ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đăɴɢ ᴄʟɪᴘ ʀêᴜ ʀᴀᴏ ʟêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ, ᴘʜàɴ ɴàɴ ɢạᴏ ᴛừ ɴʜóᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì ɴêɴ ᴅàɴʜ để ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ɴồɪ ᴄơᴍ sốɴɢ đɪ ɴàɴɢ ơɪ.

ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʀấᴛ ʙấᴛ ʙìɴʜ ᴛʀướᴄ ᴛʜáɪ độ ᴄʜê ʙᴀɪ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ. ʜọ để ʟạɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ:

– ʙạɴ ơɪ ᴛᴜɪ ăɴ ᴄủ ᴄʜᴜốɪ ᴠớɪ ᴋʜᴏᴀɪ ʟᴀɴɢ ᴍấʏ ɴɢàʏ ɴᴀʏ ʀồɪ ɴè. ᴛừ đâʏ ᴠề sᴀᴜ ᴄʜắᴄ ᴄʜẳɴɢ ᴀɪ ᴅáᴍ ᴛặɴɢ ʙạɴ ʙấᴛ ᴄứ ᴛʜứ ɢì ɴữᴀ đâᴜ.

– ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ɢɪúᴘ ʀồɪ,ăɴ đượᴄ ᴛʜì ăɴ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ᴛʜì ᴛʜôɪ ᴄòɴ ᴄʜê ᴋʜᴇɴ.ʜɢ ʙɪếᴛ ǫᴜý ᴄó ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄòɴ ʜɢ ᴄó ᴋìᴀ

– ᴇᴍ ơɪ ɢạᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ᴛʜì ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ɴʜậɴ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴍìɴʜ ᴇᴍ ᴍà ᴘʜảɪ đưᴀ ʟêɴ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ xᴇᴍ, ɴʜà ᴇᴍ ʜếᴛ ɴướᴄ ʀồɪ sᴀᴏ ɴấᴜ ᴄơᴍ ᴛʜɪếᴜ ɴướᴄ ᴠậʏ, đâᴜ ᴄó ᴀɪ éᴘ ăɴ.

– ᴄó ɢạᴏ ăɴ ʟà ʜêɴ ʟắᴍ ʀồɪ ᴄòɴ ᴄʜê ᴋʜô ᴛʜì để ɴướᴄ ɴʜɪềᴜ ᴠô ᴄó ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍà ăɴ ᴋìᴀ ᴄó ɢạᴏ ăɴ ᴍà ᴄòɴ ᴄʜê ʙᴀɪ, đồ ᴠô ơɴ.

– ɢạᴏ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ɴɢườɪ ɴʜậɴ, ᴄó ᴍỗɪ ᴄô ɴàʏ ᴄʜê, ᴠậʏ ʟầɴ sᴀᴜ đừɴɢ ʀᴀ ɴʜậɴ ɴữᴀ, để ᴅàɴʜ ᴘʜầɴ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜậᴛ sự ᴄầɴ ɴʜé.


ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍạɴɢ. Ảɴʜ ᴄʜụᴘ ᴍàɴ ʜìɴʜ, ʙìɴʜ ᴅươɴɢ 𝟼𝟷
ᴅẫᴜ ʙɪếᴛ ᴄơᴍ sốɴɢ ᴛʜì ᴋʜó ăɴ, ɴʜưɴɢ đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟỗɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴛặɴɢ ɢạᴏ. ɢɪữᴀ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ, đượᴄ ᴛặɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴛậɴ ɴʜà ɴʜư ᴛʜế ɴàʏ ᴘʜảɪ ɴóɪ ʟà đáɴɢ ǫᴜý ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ.ᴄó ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ᴄảɴʜ ɴɢườɪ ᴛᴀ ʀᴜɴ ʀẩʏ ɴʜậɴ ʙịᴄʜ ʙáɴʜ ᴍì, ᴇ ɴɢạɪ xɪɴ ᴛʜêᴍ ʜộᴘ ᴄơᴍ ᴠề ᴄʜᴏ ᴍẹ ɢɪà đᴀɴɢ đóɪ ở ɴʜà, ʙậᴛ ᴋʜóᴄ ᴋʜɪ đượᴄ ᴛặɴɢ ᴄʜúᴛ ᴛɪềɴ ᴍᴜᴀ sữᴀ ᴍớɪ ᴛʜấʏ ǫᴜý ᴄáɪ ᴛìɴʜ, ᴄáɪ ɴɢʜĩᴀ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴛấᴍ ʟòɴɢ ɴʜâɴ ʜậᴜ.

ʜọ ᴛʀíᴄʜ ᴛɪềɴ ᴛúɪ, đổ ᴍồ ʜôɪ ᴄôɴɢ sứᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ʜọ đâᴜ ᴄó ᴋể ᴄôɴɢ ᴠậʏ ᴄớ sᴀᴏ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ɴɢửᴀ ᴛᴀʏ ɴʜậɴ ʀồɪ ᴄʜê ʙᴀɪ, ᴄâᴜ ɴệ ᴄʜᴜʏệɴ ɴɢᴏɴ ᴅở ɴʜư ᴄô ɴàɴɢ ɴàʏ ᴠậʏ?

Những người đàn ông trân quý từng hạt gạo được tặng. Ảnh soha, phunutoday

ᴛʜờɪ đɪểᴍ ɴàʏ ɴɢườɪ ɢɪàᴜ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴɢʜèᴏ, ᴍɪễɴ ᴄó ᴄơᴍ ăɴ ɴᴏ ʙụɴɢ, đêᴍ ɴɢủ ʏêɴ ɢɪấᴄ ʟà ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ᴄʜứ ᴄầɴ ɢì ăɴ ɴɢᴏɴ ăɴ ᴅở.

Đàɴʜ ʀằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ số ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ɴʜậɴ đượᴄ sẽ ᴄó ᴛʜứ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴏɴ, ɴʜưɴɢ 𝟿 ʙỏ ʟàᴍ 𝟷𝟶, ᴄó ăɴ ʟà ᴍừɴɢ ʀồɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ơɪ.

ᴄòɴ ɴếᴜ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ ɴɢᴏɴ ᴛʜì ʟầɴ sᴀᴜ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ɴữᴀ, ɴʜườɴɢ ᴘʜầɴ ấʏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴄầɴ ʜơɴ. Đồ ᴛừ ᴛʜɪệɴ ǫᴜý ʟắᴍ, ᴍìɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛʜì đừɴɢ ɴʜậɴ, ɴếᴜ ɴʜậɴ ᴛʜì đừɴɢ ᴄʜê.

ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴛʀâɴ ǫᴜý ᴛừɴɢ ʜạᴛ ɢạᴏ đượᴄ ᴛặɴɢ. Ảɴʜ sᴏʜᴀ, ᴘʜᴜɴᴜᴛᴏᴅᴀʏ

ʙạɴ ɴɢʜĩ sᴀᴏ ᴠề ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄô ɢáɪ ɴàʏ?

ɴɢᴜồɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴡᴡᴡ.ᴡᴇʙᴛʀᴇᴛʜᴏ.ᴄᴏᴍ/ᴘ/ɴʜᴀɴ-ɢᴀᴏ-ᴄᴏ-ɢᴀɪ-ᴄʜᴜᴀ-ʙɪᴇᴛ-ᴏɴ-ᴅᴀ-ǫᴜᴀʏ-ᴄʟɪᴘ-ᴘʜᴀɴ-ɴᴀɴ-ᴄᴏᴍ-ᴛᴜ-ᴛʜɪᴇɴ-ᴋʜᴏ-ᴀɴ-ʀᴏᴛ-ɴᴜᴏᴄ-ᴍᴀᴛ

Xem thêm: Chân dung những chiến sỹ CAND anh dũng Һү ѕᎥпҺ trong ᴄᴜộᴄ ᴄʜɪếɴ ᴄʜốɴɢ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿

Trong cuộc ᴄҺᎥếп ᴄҺốпɡ ƌạᎥ ԀịᴄҺ ϹΟᐯIᗞ-19, những cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân không quản ngại vất vả ngày đêm căng mình “ᴄắᴍ ᴄʜốᴛ”, làm nhiệm vụ tại các ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ… Trong đó, có những chiến sĩ trẻ đã ngã xuống trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, ρҺòпɡ ᴄҺốпɡ ԀịᴄҺ ϹᴏѵᎥԀ-19, Ьảᴏ ѵệ cuộc sống bình yên.

Sự Ьùпɡ ρҺáƚ ʟàп ѕóпɡ thứ 4 của đạɪ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʀấᴛ ᴋʜắᴄ ɴɢʜɪệᴛ ᴠớɪ số ʟượɴɢ ʙệɴʜ ɴʜâɴ nhiều phủ khắp 62/63 tỉnh thành.

Bởi thế mà không chỉ những “chiến sỹ áo trắng” nơi ᴛᴜʏếɴ đầᴜ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴘʜảɪ ɢồɴɢ ᴍìɴʜ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ᴠớɪ ᴠɪʀᴜs sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸 để ɢɪàɴʜ ɢɪậᴛ sự sốɴɢ ᴄʜᴏ ʙệɴʜ ɴʜâɴ, mà lực lượng áo xanh cũng đang lặng thầm “gánh trên vai” sứ mệnh cao cả, hỗ trợ chống dịch.

Những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân không quản ngại vất vả, hy sinh, ngày đêm ᴄăɴɢ ᴍìɴʜ “ʙáᴍ ᴄʜốᴛ”, làm nhiệm vụ tại các ᴋʜᴜ ᴄáᴄʜ ʟʏ, ᴘʜᴏɴɢ ᴛỏᴀ ᴠà ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴄʜặᴛ ᴄʜẽ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự, ɢóᴘ ᴘʜầɴ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ sự ʟâʏ ʟᴀɴ ᴄủᴀ đạɪ ᴅịᴄʜ.

Dù bao khó khăn, gian khổ, nhưng những cán bộ chiến sĩ vẫn lao vào “cuộc chiến” với tâm thế sẵn sàng và một trái tim nhiệt huyết nhất vì sự bình yên và sức khỏe của người dân.

Nhiều chiến sĩ đã phải xa nhà mấy tháng trời để đi ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ, ᴛạᴍ ɢáᴄ ʟạɪ ʜạɴʜ ᴘʜúᴄ ʀɪêɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʜʏ sɪɴʜ, ʙị ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛʜựᴄ ᴛʜɪ ɴʜɪệᴍ ᴠụ.

Thượng uý công an ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ

Ngày 2/8, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng chống dịch, tổ công tác có Thượng úy Phan Tấn Tài, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴍᴀ ᴛúʏ CAQ 6 phát hiện thanh niên tên Hứa Hán Võ (sinh năm 1994, ngụ quận 6, TP.HCM) ra đường không cần thiết, vi phạm quy định ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện ɴɢʜɪ ᴠấɴ đốɪ ᴛượɴɢ sử ᴅụɴɢ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ ᴄʜấᴛ ᴍᴀ ᴛúʏ nên đã yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường 11, quận 6 để giải quyết.
Tiếc thương những chiến sĩ công an hy sinh trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 1.

Chiến sĩ công an Phan Tấn Tài hy sinh hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tuần tra phòng ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ

Trên đường đi, đối tượng không chấp hành, phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ có dấu hiệu ép xe khiến xe của Thượng úy Phan Tấn Tài lao lên vỉa hè, ᴠᴀ đậᴘ ᴠàᴏ ᴛườɴɢ nhà dân trên đường Lò Gốm, phường 8, quận 6. Đồng chí Phan Tấn Tài được đưa đi cấp cứu nhưng đến 21 giờ 30 cùng ngày không qua khỏi.

Thượng úy Phan Tấn Tài (SN 1992, quê Long An) hy sinh khi đang được trưng dụng tăng cường cho Công an Phường 10 tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Kể từ khi TP áp dụng Chỉ thị số 16, Thượng úy Tài đã trực chiến tại đơn vị 24/24, không quản ngại khó khăn, gian khổ để cùng các lực lượng chức năng tham gia thực hiện công tác phòng ngừa và ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 trên địa bàn quận 6.

Sự hy sinh của Thượng úy Tài là ᴍấᴛ ᴍáᴛ to lớn đối với gia đình, người thân, lực lượng Công an quận 6 nói riêng và Công an TP.HCM nói chung.

Trước sự mất mát và hy sinh dũng cảm ấy, ngày 4/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho chiến sĩ công an Phan Tấn Tài, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 6, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung úy Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ

Những ngày đầu tháng 8, thông tin Trung úy Nguyễn Văn Chiến, (26 tuổi, Công an H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) ʙị ᴍộᴛ xᴇ ᴛảɪ ᴛôɴɢ ᴠàᴏ ᴅẫɴ đếɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ, xóᴛ xᴀ.

Theo đó, khoảng 20h ngày 6/8, trên Quốc lộ 1A một chiếc xe tải lưu thông nhanh trên Quốc lộ 1A đã đâᴍ vào Trung úy Nguyễn Văn Chiến (SN 1995), cán bộ Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu, đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại chốt kiểm soát thuộc xã Quỳnh Văn.
Tiếc thương những chiến sĩ công an hy sinh trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 2.

Chiều 7/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình tổ chức ʟễ ᴠɪếɴɢ, ʟễ ᴛʀᴜʏ đɪệᴜ, ᴛɪễɴ đưᴀ Trung úy Nguyễn Văn Chiến về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đồng chí được đồng đội và nhân dân đưa đi ᴄấᴘ ᴄứᴜ ɴʜưɴɢ ᴠếᴛ ᴛʜươɴɢ ǫᴜá ɴặɴɢ nên đã không qua khỏi.

Được biết, Trung úy Nguyễn Văn Chiến là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, bố mẹ đều làm nông, hoàn cảnh khá khó khăn.

Đồng chí mới được Công an huyện Quỳnh Lưu điều động tăng cường xuống làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại xã Quỳnh Văn thì gặp nạn.

Ngày 8/8, Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh uỷ quyền trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Trung uý Công an Nguyễn Văn Chiến- người ʜʏ sɪɴʜ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Phó trưởng Công an xã ở Tây Ninh ʜʏ sɪɴʜ ᴅᴏ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ

Từ khi dịch bệnh COVID – 19 bùng phát, đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh (32 tuổi, Phó Trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) đã tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh.

Trong đợt ᴅịᴄʜ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ lần thứ 4 này, đồng chí Minh được phân công tham gia Tổ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 trên địa bàn xã Phước Thạnh với vai trò Tổ phó.

Từ ngày 21 đến 28/7, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh được phân công tham gia tổ truy vết (tổ phó tổ truy vết xã Phước Thạnh), tiến hành ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ 6 trường hợp F1 và phối hợp với Trạm y tế xã Phước Thạnh test nhanh 18 trường hợp là công nhân Công ty BILLION, thuộc Khu công nghiệp Phước Đông – Bời Lời trở về địa phương.

Ngày 29/7, sau khi được test nhanh có kết quả bị ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 , đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh được đưa đi cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, có ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ sốᴛ, ʜᴏ, đᴀᴜ đầᴜ ᴠà ᴋʜó ᴛʜở. Ngày 7-8, đại úy Minh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh để điều trị, được hỗ trợ thở máy.
Tiếc thương những chiến sĩ công an hy sinh trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 3.

Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh đã ʜʏ sɪɴʜ ᴅᴏ ɴʜɪễᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ

Ngày 8/8, đại úy Minh có kết quả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟầɴ 𝟷 âᴍ ᴛíɴʜ, tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Tuy nhiên, đến sáng 11/8, ʙệɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀở ɴặɴɢ ʟạɪ, đượᴄ độɪ ɴɢũ ʏ, ʙáᴄ sĩ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴛíᴄʜ ᴄựᴄ, ɴʜưɴɢ đạɪ úʏ ᴍɪɴʜ đã ʜʏ sɪɴʜ lúc 10h40 sáng cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Sự hy sinh của đồng chí Minh khiến ai cũng bày tỏ sự ᴛɪếᴄ ᴛʜươɴɢ khi Minh ra đi quá đột ngột và tuổi đời còn trẻ.

Đâu đó bên cạnh sự ᴛɪếᴄ ᴛʜươɴɢ ʟà ý ᴛʜứᴄ ᴄảɴʜ ɢɪáᴄ ᴠề ᴍốɪ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄủᴀ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Được biết, Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh, là con trai duy nhất trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ba Minh nguyên là Phó trưởng phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Tây Ninh, vì lý do sức khỏe vừa mới nghỉ hưu cách đây chưa được một năm. Mẹ của Minh công tác trong ngành Y tế của địa phương.
Tiếc thương những chiến sĩ công an hy sinh trong cuộc chiến chống COVID-19 - Ảnh 4.

Người dân và cán bộ, đồng đội tiễn biệt đại úy Minh

Là đứa con duy nhất của ba mẹ, Minh rất tình cảm, hiếu thảo và luôn phấn đấu trong học tập để tiếp bước theo con đường của ba.

Nói về con trai của mình, cô Huỳnh Thị Liễu Thắm, mẹ của Minh cho biết: Cứ mỗi lần dịch bùng phát, 2 mẹ con đều cùng nhau đi chống dịch.

Ngày 14/7, trước khi huyện Bến Cầu (nơi nhà Minh sinh sống) chuẩn bị giãn cách xã hội , Minh đã tranh thủ mua thức ăn đem về nhà cho ba mẹ và không quên dặn dò ba mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe, chừng nào hết đồ ăn thì điện con mua đem về.

Gửi đồ ăn cho ba mẹ xong, Minh vội vã xách ba lô trở về đơn vị và không quên đòi mẹ hôn mấy cái để tạm biệt và hẹn sau khi hết dịch sẽ về. Bước đi được mấy bước, Minh lại quay vào ôm mẹ một cái rồi mới lên xe rời đi.

Cô Thắm kể tiếp, Minh về hôm trước, hôm sau tôi cũng nhận được quyết định đi hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở chốt Cầu Bến Đình.

Minh điện thoại về dặn dò mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe vì mẹ đã lớn tuổi, nếu ᴍắᴄ ʙệɴʜ sẽ ʀấᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ.

ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢờ, ɴɢườɪ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ʟạɪ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴍɪɴʜ. ʟúᴄ ɴʜậɴ đượᴄ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ʙị ɴʜɪễᴍ ʙệɴʜ, ʙᴀ ᴍẹ ᴍɪɴʜ ɴɢàʏ đêᴍ ʟᴏ ʟắɴɢ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, độɴɢ ᴠɪêɴ ᴄᴏɴ ᴛừɴɢ ɢɪờ ᴛừɴɢ ᴘʜúᴛ ᴄố ɢắɴɢ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ.

ɴʜưɴɢ ʙệɴʜ ᴄủᴀ ᴍɪɴʜ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ɴặɴɢ, ᴍɪɴʜ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟêɴ ᴛᴜʏếɴ ᴛʀêɴ để đɪềᴜ ᴛʀị ɴʜưɴɢ ᴍɪɴʜ đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴅữ, ʙᴀ ᴄủᴀ ᴍɪɴʜ đã ǫᴜỵ xᴜốɴɢ. ᴄòɴ ᴍẹ ᴄủᴀ ᴍɪɴʜ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴɢờ ᴄáɪ ʟầɴ ʜᴀɪ ᴍẹ ᴄᴏɴ ᴛạᴍ ʙɪệᴛ ɴʜᴀᴜ ʟạɪ ʟà ᴍãɪ ᴍãɪ.

Sáng 19/8, Đoàn Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh do Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gia đình đồng chí Lê Huỳnh Nhật Minh và trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá và 50 triệu đồng trợ cấp khó khăn đột xuất cho gia đình đồng chí Minh.

ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴠẫɴ ᴄòɴ đᴀɴɢ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴛừ ʙɪệᴛ ɴɢườɪ đồɴɢ ᴄʜí ᴛʜâɴ ᴛʜươɴɢ ᴄʜỉ ʟà ɴʜữɴɢ ᴄáɪ ᴠẫʏ ᴄʜàᴏ ᴛᴀʏ ᴛɪễɴ ʙɪệᴛ, ᴋʜôɴɢ ᴛᴀɴɢ ʟễ, đồɴɢ độɪ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ ᴄʜưᴀ ᴛʜể đếɴ ᴛʜắᴘ ɴéɴ ʜươɴɢ.

Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh đã ngã xuống trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, bảo vệ cuộc sống bình yên, an toàn cho nhân dân.

Nguồn: https://kenh14.vn/tiec-thuong-nhung-chien-si-cong-an-hy-sinh-trong-cuoc-chien-chong-covid-19-20210819185347002.chn#utm_source=kenh14&utm_campaign=kenh14&utm_medium=kenh14&pgclid=ehzB66i3aj6qKjRk2ZkDQEZ6y7r+5Tg//yNmOdnJVBIVFcs=

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *