ɴʜɪềᴜ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛỷ ʟệ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ở ᴍứᴄ 𝟿𝟶-𝟷𝟶𝟶% ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

ɴʜɪềᴜ ǫᴜậɴ, ʜᴜʏệɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛỷ ʟệ ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ở ᴍứᴄ 𝟿𝟶-𝟷𝟶𝟶% ᴛʀêɴ ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴄủᴀ ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟾, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟹.𝟼𝟿𝟺 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. số ʟượɴɢ ғ𝟶 đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ʟà 𝟸.𝟾𝟺𝟾 ᴄᴀ, ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ ʜơɴ 𝟽𝟽%.

ǫᴜậɴ 𝟷 ɢʜɪ ɴʜậɴ 𝟸𝟿𝟶 ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-𝟸. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸𝟼𝟻 ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ở ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà sàɴɢ ʟọᴄ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴄʜɪếᴍ ʜơɴ 𝟿𝟶% ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴛᴏàɴ ǫᴜậɴ. Đâʏ ʟà địᴀ ʙàɴ ᴄó số ʟượɴɢ ғ𝟶 ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟾 ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛâɴ ᴠớɪ 𝟹𝟷𝟿 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿. ᴛʀᴏɴɢ đó, 𝟸𝟻𝟻 ɴɢườɪ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ǫᴜᴀ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛầᴍ sᴏáᴛ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴠà sàɴɢ ʟọᴄ ở ʙệɴʜ ᴠɪệɴ, ᴄʜɪếᴍ ɢầɴ 𝟾𝟶% ᴛổɴɢ số ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟾, ʙìɴʜ ᴛâɴ ᴄũɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟷𝟾𝟷 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, số ʟượɴɢ ғ𝟶 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ ʜơɴ 𝟿𝟼% (𝟷𝟽𝟺 ᴄᴀ).

 

Đườɴɢ ᴘʜố ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠàᴏ ᴛʀưᴀ 𝟷𝟾/𝟾 ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ xã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị 𝟷𝟼. Ảɴʜ: ᴅᴜʏ ᴀɴʜ.

ǫᴜậɴ 𝟷𝟶 ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟸𝟸𝟽 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó ɢầɴ 𝟿𝟽% ʟà ɴɢườɪ ɴʜɪễᴍ đượᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ (𝟸𝟸𝟶 ᴄᴀ). Địᴀ ʙàɴ ɴàʏ ᴄó ᴛổɴɢ ᴄộɴɢ 𝟾.𝟶𝟽𝟼 ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛʀᴏɴɢ đợᴛ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ʟầɴ 𝟺 ᴠà đᴀɴɢ ʟà địᴀ ᴘʜươɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ổ ᴅịᴄʜ đᴀɴɢ ʙùɴɢ ᴘʜáᴛ ɴʜấᴛ ᴛạɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀᴏɴɢ 𝟸𝟺 ɢɪờ, ᴛᴏàɴ ǫᴜậɴ ᴛâɴ ʙìɴʜ ᴄũɴɢ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʜêᴍ 𝟸𝟷𝟸 ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ, số ʟượɴɢ ғ𝟶 ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ ʜơɴ 𝟿𝟿% (𝟸𝟷𝟶 ᴄᴀ).

ǫᴜậɴ 𝟻 ɢʜɪ ɴʜậɴ số ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ʟà 𝟷𝟺𝟾 ᴄᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đó số ᴄᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴄʜɪếᴍ ᴛỷ ʟệ ɢầɴ 𝟿𝟾% (𝟷𝟺𝟻 ᴄᴀ).

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ʜᴜʏệɴ ɴʜà ʙè ᴄó số ᴄᴀ ɴʜɪễᴍ ᴋʜá íᴛ ɴʜưɴɢ 𝟷𝟶𝟶% ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟾 đượᴄ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛạɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ (𝟷𝟽/𝟷𝟽).

ᴠề ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ số ғ𝟶 ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴛăɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ɢầɴ đâʏ, sở ʏ ᴛế ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟý ɢɪảɪ đɪềᴜ ɴàʏ ɴằᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố.

ᴄụ ᴛʜể, ᴛʜᴇᴏ ᴋế ʜᴏạᴄʜ số 𝟸𝟽𝟷𝟻/ᴋʜ-ʙᴄĐ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴄủᴀ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴠề ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ᴄấᴘ ʙáᴄʜ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿, ᴠớɪ ᴍụᴄ ᴛɪêᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄó ᴛʀọɴɢ ᴛâᴍ ᴛʀọɴɢ đɪểᴍ ɴʜằᴍ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴋịᴘ ᴛʜờɪ ғ𝟶 để đɪềᴜ ᴛʀị, ᴛʜᴜ ʜẹᴘ “ᴠùɴɢ đỏ”, “ᴠùɴɢ ᴄᴀᴍ”, “ᴠùɴɢ ᴠàɴɢ” ᴠà ᴍở ʀộɴɢ “ᴠùɴɢ xᴀɴʜ” ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟾 đếɴ 𝟸𝟸/𝟾 ʟà ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɢɪảɪ ᴘʜóɴɢ ᴠùɴɢ sạᴄʜ ᴠà đáɴʜ ɢɪá ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ᴄó ᴛỷ ʟệ ɴʜɪễᴍ ᴄᴀᴏ. ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴅự ʙáᴏ số ᴄᴀ ғ𝟶 ᴄó ᴛʜể ᴛăɴɢ ɴʜẹ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀɪ đᴏạɴ ɴàʏ ᴅᴏ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴅâɴ ᴄư để sàɴɢ ʟọᴄ, ʙóᴄ ᴛáᴄʜ ᴛấᴛ ᴄả ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ғ𝟶.

Nguồn: https://tintuconline.com.vn/suc-khoe/tphcm-phat-hien-hon-2800-f0-covid19-tai-cong-dong-trong-mot-ngay-n-490198.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *